Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych
2002-07-09

Zmiana Kasy Chorych od 27.09.2001

Zmiany kasy chorych dokonuje się za pośrednictwem płatnika składki na ubezpieczenie zdrowotne. Np. dla pracownika płatnikiem jest pracodawca, dla emeryta lub rencisty - ZUS (ewentualnie KRUS lub inna instytucja wypłacająca świadczenie emerytalno-rentowe), dla bezrobotnego - urząd pracy, dla rolnika - KRUS, dla zleceniobiorcy - zleceniodawca.

Dlatego wniosek (w formie formularza) o ubezpieczenie w innej kasie chorych ubezpieczony składa u swojego płatnika składki na ubezpieczenie zdrowotne. Następnie płatnik przekazuje wspomniany wniosek - do 15 dnia następnego miesiąca - do tej kasy chorych, do której zamierza przystąpić ubezpieczony.

Kasa chorych, do której został skierowany wniosek, ubezpiecza wnioskodawcę od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wniosek został przekazany do kasy chorych.

Przykład: Pan Bolesław P. jest pracownikiem. Wniosek o zmianę kasy chorych złożył u swojego pracodawcy w dniu 20 listopada. A zatem jeśli pracodawca prześle wniosek do kasy chorych przed 15 grudnia - to Pan Bolesław P. zostanie ubezpieczony w nowej kasie chorych od 1 stycznia.

Kasa chorych, w terminie 7 dni od dnia objęcia ubezpieczeniem, zawiadamia o tym:

 • ubezpieczonego,
 • płatnika, który przekazał wniosek,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych (albo Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego),
 • kasę chorych, której członkiem był wnioskodawca.

  Uwaga ! Kasa chorych traktuje jako ważną jedynie taką zmianę kasy chorych, która została dokonana za pośrednictwem płatnika składki na ubezpieczenie zdrowotne. Potwierdzeniem pośrednictwa płatnika przy zmianie kasy chorych jest zamieszczenie we wnioski o zmianę kasy chorych pieczęci i podpisu płatnika. Zmiana kasy chorych jest skuteczna wówczas, gdy do kasy chorych trafił wniosek prawidłowo wypełniony.

  Również płatnik informuje o zmianie kasy chorych Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Poinformowanie ZUS odbywa się poprzez dokonanie przez płatnika zmian w druku ubezpieczeniowym ZUS ZUA lub ZUS ZZA. Data przystąpienia do kasy chorych wskazana w tych drukach powinna pokrywać się z datą wskazaną w zawiadomieniu otrzymanym przez płatnika z kasy chorych (dlatego najlepiej, aby płatnik powiadamiał ZUS o dokonanej zmianie kasy chorych po otrzymaniu tego zawiadomienia).

  Uwaga! Zmiana kasy chorych nie występuje wówczas, gdy określona osoba (np. w związku z nawiązaniem stosunku pracy) jest po raz pierwszy zgłaszana do ubezpieczenia zdrowotnego przez danego płatnika. W tej sytuacji nie ma znaczenia fakt, że poprzedni płatnik (np. poprzedni pracodawca) zgłosił tę osobę do ubezpieczenia w innej kasie chorych. Osoba ta została już bowiem przez poprzedniego płatnika wyrejestrowana z ubezpieczenia zdrowotnego w tamtej kasie chorych.

  Przykład:

  Pani Helena B. została przez pracodawcę X zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego w Lubelskiej Regionalnej Kasie Chorych. Z dniem 30 września 2001 r. Pani Helena B. rozwiązała z pracodawcą X umowę o pracę. Została zatem z dniem 1 października 2001 r. wyrejestrowana z ubezpieczenia zdrowotnego i z tą datą ustało jej członkostwo w Kasie Lubelskiej. W dniu 15 października 2001 r. wspomniana osoba podjęła pracę w Warszawie u pracodawcy Y. Z uwagi na to, że Pani Helena B. będzie przebywać na terenie działania Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych to właśnie tę kasę chorych wskazała w zgłoszeniu do ubezpieczenia u nowego pracodawcy. Jednak w tym przypadku nie występuje zmiana kasy chorych. Osoba ta nie była już bowiem członkiem Kasy Lubelskiej. Dlatego Pani Helena B. uzyskała ubezpieczenie zdrowotne w Kasie Mazowieckiej z dniem 15 października 2001 r. (data nawiązania stosunku pracy), ponieważ nie jest to przystąpienie połączone ze zmianą kasy chorych. O wspomnianym przystąpieniu Kasa Mazowiecka otrzyma informację z ZUS.

  Osoba, która składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadza samodzielnie czyli np. osoba prowadząca pozarolniczą działalność - również samodzielnie dokonuje zmiany kasy chorych. Dlatego osoba ta przekazuje wniosek (w formie formularza) o ubezpieczenie w innej kasie chorych - do 15 dnia następnego miesiąca - do tej kasy chorych, do której zamierza przystąpić. Kasa chorych, do której został skierowany wniosek, ubezpiecza tę osobę od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wniosek został przekazany do kasy chorych.

  Przykład:

  Pan Jan L. prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. Dlatego wniosek o ubezpieczenie w innej kasie chorych składa samodzielnie (sam jest bowiem płatnikiem). Jeżeli np. jego wniosek trafi do kasy chorych przed 15 maja, to zostanie objęty ubezpieczeniem w nowej kasie chorych z dniem 1 czerwca.

  W terminie 7 dni od dnia objęcia ubezpieczeniem, kasa chorych zawiadamia o tym:

 • ubezpieczonego, który przekazał wniosek,
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych (albo Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego),
 • kasę chorych, której członkiem był wnioskodawca.

  Również ta osoba informuje o zmianie kasy chorych Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Poinformowanie ZUS odbywa się poprzez dokonanie zmian w druku ubezpieczeniowym ZUS ZUA lub ZUS ZZA. Data przystąpienia do kasy chorych wskazana w tych drukach powinna pokrywać się z datą wskazaną w zawiadomieniu otrzymanym przez tę osobę z kasy chorych (dlatego najlepiej, aby ZUS był powiadamiany o dokonanej zmianie kasy chorych po otrzymaniu tego zawiadomienia).

  Uwaga ! W przypadku osób samodzielnie odprowadzających składki na ubezpieczenie zdrowotne - wniosek o ubezpieczenie w innej kasie chorych powinien być opatrzony pieczęcią i podpisem tej osoby bądź zawierać informację o samodzielnym odprowadzaniu przez nią składek. Zmiana kasy chorych jest skuteczna jedynie wówczas, gdy do kasy chorych trafił wniosek prawidłowo wypełniony.

  Zmiana członkostwa w kasie chorych przez ubezpieczonego opłacającego (samodzielnie lub za pośrednictwem płatnika) składkę na ubezpieczenie zdrowotne - powoduje również, iż członkowie jego rodziny (w rozumieniu ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym czyli np. nie objęci ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu - małżonek i dzieci) stają się osobami ubezpieczonymi w tej kasie chorych, do której on przystąpił.

  Uwaga ! Członek rodziny nie może być ubezpieczony w innej kasie chorych niż ta, w której jest ubezpieczona osoba zgłaszająca go do ubezpieczenia zdrowotnego.

  Należy pamiętać, iż członek rodziny objęty jest ubezpieczeniem zdrowotnym wówczas, gdy zostanie zgłoszony do tego ubezpieczenia w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych lub Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Osoba opłacająca składkę na ubezpieczenie zdrowotne za pośrednictwem płatnika dokonuje zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia również za pośrednictwem płatnika (np. członków rodziny pracownika zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego pracodawca). Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS odbywa się poprzez wypełnienie druku ZUS ZCZA lub ZUS ZCNA.

  Uwaga ! Jednocześnie można być ubezpieczonym tylko w jednej kasie chorych. Dlatego osoba odprowadzająca składkę na ubezpieczenie zdrowotne z kilku tytułów (np. z tytułu stosunku pracy i z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności) - dokonuje równocześnie zmiany kasy chorych z każdego tytułu, z którego podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu.

  Ubezpieczony, który zmienił kasę chorych powinien posiadać dokument potwierdzający ubezpieczenie w nowej kasie chorych. W przypadku emerytów i rencistów - potwierdzeniem dokonania zmiany kasy chorych jest dowód potwierdzający kwotę przekazanej emerytury lub renty (tzw. odcinek emerytury lub renty). Jeśli bowiem ZUS lub KRUS dokonał zmiany kasy chorych - na odcinku pojawi się symbol kasy chorych, do której przystąpił emeryt lub rencista (np. jeśli przystąpił do Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych - pojawi się symbol tej kasy chorych czyli 07R lub 7R). Wspomnianym potwierdzeniem może być również np. kopia druku ubezpieczeniowego ZUS ZUA lub ZUS ZZA (z pieczęcią i podpisem płatnika), z którego wynika zmiana kasy chorych. Może nim być również pisemne potwierdzenie płatnika, iż dokonał zmiany kasy chorych na wniosek ubezpieczonego. W przypadku osób, które zmieniły kasę chorych po 26 września 2001 r. wspomnianym dokumentem powinno być zawiadomienie przysłane przez kasę chorych.

  Podstawa prawna: art. 16 ust. 12-15 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym od 27 września 2001 r. oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 października 2001 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o ubezpieczenie w innej kasie chorych oraz wzorów zawiadomienia o objęciu ubezpieczeniem (Dz. U. Nr 121, poz. 1309).

  FormularzFormat
  DocDoc.zip
  Formularz zmiany kasy 528 kB 461 kB • Z uwagami do strony
  chętnie zapozna się webmaster
  Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych
  ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa

  Wszelkie pytania prosimy kierować do Biura Komunikacji Społecznej i Marketingu