Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych
2002-02-22

Ubezpieczenia dobrowolne

(wykaz minimalnych składek w 2000 i 2001 roku)

Zgodnie z ustawą z dnia 6 lutego 1997 roku o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz.U. nr 128 poz.153 z późn. zm.), umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne z wybraną kasą chorych mogą zawrzeć:

 • osoby posiadające obywatelstwo polskie i zamieszkujące na terytorium Polski, oraz
 • cudzoziemcy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pobytowej z prawem do pracy, karty stałego pobytu lub karty czasowego pobytu, jeżeli nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie art.8 ustawy, a więc np. jako pracownicy, zleceniobiorcy, bezrobotni.

  Na podstawie umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne zawartej z kasą chorych mogą ubezpieczyć się także:

 • cudzoziemcy - studenci i słuchacze studiów doktoranckich studiujący w Polsce, o których mowa w artykule 2 ust.2 pkt.3 ustawy - a więc przebywający w Polsce na innej podstawie niż karta stałego pobytu, karta czasowego pobytu lub wiza pobytowa z prawem do pracy,
 • cudzoziemcy - członkowie zakonów oraz alumni wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulanci, nowicjusze i junioryści zakonów i ich odpowiedniki przebywający na terytorium Polski na podstawie wizy pobytowej, karty stałego pobytu lub karty czasowego pobytu, po ukończeniu 25 roku życia.

  Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne wynosi 7,75% podstawy wymiaru składki. W przypadku osób ubezpieczających się dobrowolnie ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym przewiduje dwie podstawy wymiaru składki:
  1)dla cudzoziemców - studentów i słuchaczy studiów doktoranckich oraz członków zakonów, alumnów wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulantów, nowicjuszy i juniorystów zakonów i ich odpowiedników - kwota odpowiadająca wysokości zasiłku stałego z pomocy społecznej. Od czerwca 2001 roku jest to 406 złotych (Monitor Polski nr 15 poz.243 z dnia 9 maja 2001 roku). Zatem składka na ubezpieczenie zdrowotne tych osób wynosi 31,47 zł.
  2)dla pozostałych osób ubezpieczających się dobrowolnie - kwota zadeklarowanego dochodu, nie niższa jednak od kwoty odpowiadającej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z ostatniego kwartału ogłaszana co kwartał przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim. W IV kwartale 2001 roku wspomniane średnie wynagodzenie wyniosło 2344,64 zł., zatem składka na ubezpieczenie zdrowotne tych osób wynosi w I kwartale 2002 roku 181,71 zł. Składka ta jest niepodzielna.

  Zawarcie umowy o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne przez jedną osobę umożliwia objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym także członków jej rodziny (w rozumieniu ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym), nie podlegających ubezpieczeniu z innego tytułu. Objęcie członków rodziny ubezpieczeniem nie wiąże się z koniecznością odprowadzania dodatkowej składki. Członkowie rodziny zgłaszani do ubezpieczenia powinni zostać wymienieni we "Wniosku o przyjęcie do kasy chorych osoby ubezpieczającej się dobrowolnie:.

  Członkami rodziny w rozumieniu ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym są następujące osoby nie podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu:
  a)dziecko własne, dziecko drugiego małżonka, dziecko przysposobione, dziecko obce przyjęte na wychowanie, również w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat, natomiast jeśli jest niepełnosprawne w znacznym stopniu - bez ograniczenia wieku,
  b)małżonka,
  c)krewnych wstępnych pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

  Za członka rodziny uważa się także dzieci uprawnione do renty rodzinnej.

  Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych, działając na podstawie art.9 ust.7 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz §4, pkt.4 i 5 Statutu (Dz.Urz.Woj.Maz. nr 171 poz.2689 z 2001 r.) wprowadziła opłaty dodatkowe dla osób, które bezpośrednio przed zawarciem umowy przez ponad 3 miesiące nie były ubezpieczone. Wysokość opłaty dodatkowej ustalana jest w oparciu o wysokości średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału. Opłata uzależniona jest od długości okresu, w którym dana osoba pozostawała bez ubezpieczenia. Od 1 października 2001 roku opłata dodatkowa wynosi:

 • dla osób, które były nieubezpieczone ponad 3 miesiące do 1 roku - 468,93 zł,
 • dla osób, które były nieubezpieczone ponad 1 rok do 2 lat - 1172,32 zł,
 • dla osób, które były nieubezpieczone ponad 2 lata - 2 344,64 zł.

  Opłata dodatkowa wnoszona jest przed podpisaniem umowy.

  Osoby znajdujące się w wyjątkowo trudnej sytuacji życiowej lub materialnej mogą ubiegać się o zwolnienie z opłaty dodatkowej bądź o rozłożenie jej na raty.Wnioski o zwolnienie z opłaty dodatkowej należy kierować do Zarządu Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych.

  Przewodnik dobrowolnego ubezpieczenia:

 • Aby podpisać umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne, osoba spełniająca warunki do objęcia jej tym ubezpieczeniem powinna pobrać w Kasie Chorych dwa egzemplarze "Wniosku o przyjęcie do kasy chorych osoby ubezpieczającej się dobrowolnie", który zawiera m.in. następujące dane: imię i nazwisko oraz adres ubezpieczonego, jego numer PESEL, dane o członkach rodziny wnioskodawcy zgłaszanych do ubezpieczenia.
 • Wypełnione druki należy złożyć w siedzibie Oddziału Warszawskiego Kasy Mazowieckiej, na ulicy Sienkiewicza.
 • Umowa o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne podpisywana jest w dwóch egzemplarzach przez osobę ubiegającą się o ubezpieczenie oraz pracownika kasy chorych. Każda ze stron zachowuje dla siebie po jednym formularzu Umowy.
 • Pierwsza składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest przed podpisaniem umowy, natomiast składka za kolejne miesiące kalendarzowe opłacana jest w terminie do 15 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni (np. za lipiec do 15 sierpnia).
 • Składki należne z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia należy uiszczać na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeznaczone dla ubezpieczenia zdrowotnego - a więc na rachunek ZUS z końcówką 52.
 • Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
 • Umowa może zostać rozwiązana za porozumieniem stron lub za miesięcznym wypowiedzeniem dokonanym przez jedną ze stron. Umowa ulega rozwiązaniu po upływie 30 dni nieprzerwanej zaległości w opłacaniu składek, chyba że zaległość nie przekracza równowartości miesięcznej kwoty składki.
 • W ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy osoba, która ją podpisała powinna udać się do oddziału lub inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w celu wypełnienia i złożenia druku ZUS ZZA - "Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego", a w przypadku gdy ubezpieczeniem na podstawie umowy zostali objęci także członkowie rodziny, należy wypełnić i złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych druki - "Zgłoszenie danych o członkach rodziny" - ZUS ZCZA (jeżeli adres zamieszkania członka rodziny jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, który dokonuje zgłoszenia) lub ZUS ZCNA (jeżeli adresy zamieszkania są różne).
 • Z dniem wskazanym w umowie, ubezpieczony oraz członkowie jego rodziny zgłoszeni do ubezpieczenia uzyskują prawo do świadczeń zdrowotnych w Kasie Chorych, z którą została zawarta umowa.
 • Dowodem ubezpieczenia:
  • dla osoby, która podpisała umowę - jest egzemplarz umowy wraz z dowodem opłacenia składki za ostatni miesiąc,
  • dla członków rodziny tej osoby - egzemplarz umowy, wniosek o przyjęcie do kasy chorych osoby ubezpieczającej się dobrowolnie (we wniosku tym wymienieni są członkowie rodziny) oraz dowód opłacenia składki za ostatni miesiąc.


 • Z uwagami do strony
  chętnie zapozna się webmaster
  Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych
  ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa

  Wszelkie pytania prosimy kierować do Biura Komunikacji Społecznej i Marketingu