Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych
2001-12-03

Gdzie można złożyć skargę
na placówki medyczne i lekarzy?

Każdy pacjent ma prawo złożyć skargę u dyrektora instytucji, w której doznał krzywdy. Jednocześnie powiadamiamy o tym organ założycielski danej placówki: może to być samorząd gminny, starostwo powiatowe, samorząd wojewódzki lub Ministerstwo Zdrowia. Przykładowo dla szpitala powiatowego organem założycielskim jest starosta, dla szpitala wojewódzkiego - wojewoda. W przypadku placówek specjalistycznych z III poziomem referencyjnym (szpitale kliniczne i instytuty) organem założycielskim jest Ministerstwo Zdrowia. Można odwołać się także do rady społecznej. Rada taka działa na terenie wszystkich zakładów opieki zdrowotnej.

Poskarżyć można się również w biurze Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w okręgowych izbach lekarskich. Instancją odwoławczą dla ROZ jest Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, który kolejny raz bada naszą sprawę. Ostatnią instancją, do której pacjent może się odwołać, jest Rzecznik Praw Obywatelskich. Powinniśmy jednak najpierw odwołać się do wyżej wymienionych instancji, ponieważ RPO i tak będzie prosił o opinie wszystkie strony sporu.

Niezależnie od tego czy nasza skarga trafi do dyrektora placówki czy też do rady społecznej zawsze można złożyć skargę na placówkę, która ma podpisaną umowę z Mazowiecką Regionalną Kasą Chorych na świadczenie usług, w jednym z oddziałów Kasy.

Skargi przyjmowane są telefonicznie, pisemnie lub osobiście:

  • Ciechanów Halina Proszek tel. 0-23 672-35-85
  • Ostrołęka Ewa Małkowska tel. 0-29 764-62-02 do 05
  • Płock Katarzyna Michalska tel. 0-24 269-18-43,44
  • Radom Jacek Brzeziński tel. 0-48 333-28-10,11
  • Siedlce Sylwester Podniesiński tel. 0-25 644-83-78
  • Warszawa Halina Roszkowska tel. 0-22 572-60-37 do 39. 572-60-41,42,46


Z uwagami do strony
chętnie zapozna się webmaster
Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych
ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa

Wszelkie pytania prosimy kierować do Biura Komunikacji Społecznej i Marketingu