Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych
2001-12-03

Pytania i odpowiedzi

Czekamy na Państwa pytania - odpowiedzi zamieścimy na tej stronie.
 1. Do jakiego lekarza możemy udać się bez skierowania?
  Nie potrzeba skierowania do: Bez skierowania pozostają świadczenia dla:
  • osób uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychoaktywnych
  • osób zarażonych wirusem HIV
  • osób chorych na gruźlicę
  • inwalidów wojennych
 2. Kto należy do Kasy?
  Do Kasy należą osoby, które opłacają składkę na ubezpieczenie zdrowotne.
  Do Kasy Chorych zgłasza:
  • pracodawca zgłasza każdego pracownika zatrudnionego na etacie oraz członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu,
  • ZUS lub KRUS emerytów i rencistów,
  • KRUS rolników,
  • Urząd Pracy bezrobotnych (także bezrobotnych bez prawa do zasiłku),
  • instytucja, która zgłosiła jednego z rodziców zgłasza uczniów lub studentów.
  Osobiście do Kasy Chorych zapisują się osoby prowadzące działalność gospodarczą (przez ZUS) i osoby wykonujące wolne zawody (bezpośrednio do kasy).

 3. Czy można zmienić Kasę Chorych?
  Od roku 2000 można wybrać sobie Kasę bez względu na miejsce zamieszkania. W roku 1999 należeliśmy do Kasy, na której terenie mieszkaliśmy.

 4. Za co płaci Kasa Chorych?
  Kasa Chorych płaci, między innymi, za:
  • badanie i poradę lekarską,
  • badania diagnostyczne,
  • leczenie ambulatoryjne - do większości specjalistów wymagane jest skierowanie,
  • leczenie szpitalne - wymagane jest skierowanie,
  • rehabilitację leczniczą - wymagane jest skierowanie,
  • świadczenia pielęgniarskie,
  • opiekę nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, opiekę prenatalną nad płodem i opiekę nad noworodkiem,
  • opiekę profilaktyczną,
  • zaopatrzenie w leki i materiały medyczne,
  • zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz lecznicze środki techniczne,
  • orzekanie o stanie zdrowia,
  • opiekę paliatywno-hospicyjną nad chorymi w stanach terminalnych.


 5. Jaki lekarz może być lekarzem pierwszego kontaktu?
  Lekarz pierwszego kontaktu musi mieć podpisany kontrakt z Kasą Chorych. Lekarz nie mający takiego kontraktu pobierze opłatę za poradę lub leczenie, nie może również wystawić skierowania w ramach bezpłatnego ubezpieczenia do specjalisty czy do szpitala. UWAGA: można być zapisanym tylko do jednego lekarza pierwszego kontaktu!

 6. Czy lekarza pierwszego kontaktu należy wybrać z dotychczasowej poradni?
  Nie, ponieważ nie obowiązuje już rejonizacja. Można wybrać dowolnego lekarza mającego podpisany kontrakt z Mazowiecką Regionalną Kasą Chorych. Z przyczyn praktycznych warto jednak zadbać aby przyjmował on blisko naszego miejsca zamieszkania.

 7. Jakie dokumenty potrzebne są do lekarza?
  W rejestracji należy okazać:
  • legitymację ubezpieczeniową lub odcinek renty/emerytury,
  • zaświadczenie o opłacaniu składek ubezpieczeniowych (otrzymać je można w zakładzie pracy, emeryci i renciści w ZUS, rolnicy w KRUS), osoby opłacające składkę samodzielnie przedstawiaja umowę z Kasą i dowód wpłaty.
  Do rozliczeń między Kasą z lekarzami potrzebny jest też numer PESEL, jednak jego brak nie będzie przyczyną dla której pacjent nie może zostać przyjętym przez lekarza.

 8. Kiedy lekarz może pobrać opłatę za wizytę?
  Świadczenia lekarza pierwszego kontaktu są bezpłatne. W przypadku urazu, wypadku, nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia oraz świadczenia związane z ciążą i porodem nie pobiera się opłaty nawet po godz. 18.00.

 9. Kto wystawia skierowanie do specjalisty?
  Do specjalisty kieruje lekarz pierwszego kontaktu. Na skierowaniu zaznacza czy chodzi o konsultację czy podjęcie leczenia. Konkretnego specjalistę pacjent wybiera sam, skierowanie określa jedynie specjalizację lekarza - można wybrać spośród wszystkich lekarzy danej specjalności działających na podstawie kontraktu z Kasą Chorych.

 10. Kto wystawia skierowanie do szpitala?
  Skierowanie do szpitala wystawia lekarz pierwszego kontaktu lub specjalista działający na podstawie kontraktu z Kasą Chorych. W przypadku nagłej choroby, zatrucia, wypadku, urazu, porodu każdy szpital zobowiązany jest przyjąć chorego. O przyjęciu do szpitala decyduje lekarz izby przyjęć. W razie braku miejsc lub gdy zakres świadczeń udzielanych przez szpital albo względy epidemiologiczne nie pozwalają na przyjęcie, szpital po udzieleniu niezbędnej pomocy zapewnia pacjentowi przewiezienie do innej placówki, po uprzednim z nią porozumieniu.

 11. Kto wystawia skierowanie do sanatorium?
  Skierowanie do sanatorium uzdrowiskowego wystawia lekarz, który podpisał kontrakt z Kasą Chorych. Kasa skierowanie musi zweryfikować i potwierdzić. Leczenie w sanatoriach jest bezpłatne, trzeba jednak pokryć część kosztów hotelowych (noclegi i wyżywienie).

 12. Gdzie się leczyć na urlopie?
  O pomoc nalezy zwrócic sie do lekarza mającego podpisany kontrakt z miejscową Kasą Chorych - Kasy rozliczą się między sobą. Jeśli w pobliżu nie ma lekarza z podpisanym kontraktem (co trzeba będzie wykazać Kasie) należy poprosić o rachunek i zwrócić się do swojej Kasy o refundację. Kasa zwraca poniesione wydatki do wysokości przeciętnych kosztów takich samych świadczeń w swoim regionie.Z uwagami do strony
chętnie zapozna się webmaster
Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych
ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa

Wszelkie pytania prosimy kierować do Biura Komunikacji Społecznej i Marketingu