Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych
2001-09-06

Dostępność wiedzy o stanie zdrowia pacjenta

Do świadczeniodawców Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych
  W związku z problemem braku dostępności do wiedzy o stanie zdrowia zawartych w dokumentacji medycznej prowadzonej przez zakłady opieki zdrowotnej, zwracam się z uprzejmą prośbą o wdrożenie przedstawionych poniżej rozwiązań w celu ułatwienia pacjentom pozyskiwania w/w informacji.

Pacjenci często rezygnują z usług dotychczas leczącego ich lekarza a także dokonują zmiany placówki i podejmują leczenie w nowowybranych zakładach. W tych przypadkach zmiana lekarza sprowadza się również do zmiany zakładu opieki zdrowotnej realizującego leczenie. Powstaje więc problem dotyczący formy i zakresu udostępniania pacjentom dokumentacji medycznej. W celu zachowania ciągłości leczenia oraz posiadania wiedzy o stanie zdrowia, informacje zawarte w dokumentacji medycznej powinny "iść za pacjentem" do nowowybranego zakładu opieki zdrowotnej, tak aby podejmujący leczenie w nowym miejscu dysponowali historią choroby pacjenta i posiadali często szczegółowe, niezbędne wiadomości, o dotychczasowym przebiegu choroby. Nie należy też lekceważyć argumentów przedstawicieli zakładów opieki zdrowotnej co do konieczności posiadania dokumentacji, gdyż do jej prowadzenia są zobowiązane z mocy ustawy.

Obowiązek prowadzenia i udostępniania dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu został nałożony na zakłady opieki zdrowotnej przez art. 18 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91 poz. 408 z 1991 r z poźn.zm.). Rodzaje dokumentacji medycznej, sposób jej prowadzenia i udostępniania, określało rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 grudnia 1992 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania (Dz.U. Nr 3 poz. 13 z 1993 r. z późn. zm.). Rozporządzenie to z dniem 6 czerwca 1998 r. utraciło moc obowiązującą i do dnia dzisiejszego nie ma stosownej regulacji w tym zakresie.

Na dzień dzisiejszy pozostaje więc ogólny zapis ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, z którego wynika, że pacjentowi powinna dokumentacja być "udostępniona", natomiast brak aktu prawnego określającego rodzaje dokumentacji jak i zasady jej udostępniania. Prowadzi to do dowolności interpretacyjnej i w obliczu roszczeń pacjentów stanowi problem również dla zakładów opieki zdrowotnej. Istniejący problem można rozwiązać poprzez wytworzenie praktyki powszechnego stosowania nie istniejącego już rozporządzenia. Znane są przykłady stosowania przepisów uchylonych, a w związku z brakiem nowej regulacji rozwiązanie takie wydaje się być słuszne.

Mając na uwadze powyższy stan faktyczny i prawny zwracam się z prośbą o udostępnianie osobom ubezpieczonym dokumentacji medycznej na zasadach określonych w uchylonych przepisach, uwzględniając zasady słuszności oraz, w każdym przypadku, kierując się etyką zawodową oraz dobrem pacjenta.

Józef Stępień
zastępca dyrektora Departamentu MedycznegoZ uwagami do strony
chętnie zapozna się webmaster
Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych
ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa

Wszelkie pytania prosimy kierować do Biura Komunikacji Społecznej i Marketingu